การแปลงลูกบาศก์เมตรมาตรฐาน

โปรดใช้จุดทศนิยมเป็นตัวคั่น (ไม่ใช้ตัวคั่นเลขหลักพัน)


ปริมาตรมาตรฐานคำนวณจากเงื่อนไขมาตรฐาน:

ที่แรงดัน 101.325 กิโลปาสคาล (760 ทอร์) และ
DIN 1343: ที่อุณหภูมิ 273.15 K (0°C/32°F)
ISO 2533: ที่อุณหภูมิ 288.15 K (15°C/59°F)

เงื่อนไขมาตรฐานตาม DIN 1343

ลบ.ม.
ลูกบาศก์ฟุตของก๊าซธรรมชาติ
กิโลกรัม
0 %
0 °C / 32 °F
101.325 กิโลปาสคาล
14.696 ปอนด์ต่อตร.นิ้วสัมบูรณ์

เงื่อนไขมาตรฐานตาม ISO 2533

ลบ.ม.
ลูกบาศก์ฟุตของก๊าซธรรมชาติ
กิโลกรัม
0 %
15 °C / 59 °F
101.325 กิโลปาสคาล
14.696 ปอนด์ต่อตร.นิ้วสัมบูรณ์

ค่าโดยปกติ

ลบ.ม.
ลบ.ฟุต
%
กิโลปาสคาล
มิลลิบาร์
ปอนด์ต่อตร.นิ้วสัมบูรณ์
ที่
ความดันอากาศ
มิลลิเมตรน้ำ
ทอร์
°C
K
°F
มิลลิบาร์สัมบูรณ์