ระบบประหยัดพลังงานของ KAESER (KAESER Energy-Saving System – KESS)

เราสามารถลดค่าใช้จ่ายของคุณได้สูงสุด 30%

ด้วยการใช้ ระบบประหยัดพลังงานของ Kaeser, KESS เราประมวลผลข้อมูลที่พิจารณาจาก ADA และออกแบบ การจ่ายการอัดอากาศให้คุณ ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของคุณสูงสุด 30% – อาจจะมากกว่าด้วย!

  • จากนั้นเรา เปรียบเทียบแนวทางที่เป็นไปได้หลากหลาย เพื่อให้บรรลุ ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้
  • เรา คำนึงถึง ผลการปฏิบัติงานของสถานีตลอดช่วงอายุการใช้งานโดยรวม ซึ่งหมายความว่าจะสามารถตรวจพบและแก้ไขจุดอ่อนทั้งหมดในการปฏิบัติงานหนักบางส่วนได้ล่วงหน้า
KESS – ระบบประเมินการประหยัดพลังงาน

เราคำนวณประสิทธิภาพของพลังงานโดยการเปรียบเทียบการสิ้นเปลืองพลังงานกับการส่งการอัดอากาศอย่างแม่นยำ

KESS – ระบบประหยัดพลังงานของ Kaeser (Kaeser Energy Saving System - KESS)

แนวทางที่ประหยัดที่สุดจะถูกเลือกมาจากแนวทางที่เป็นไปได้มากมาย

ระบุเฉพาะ: เราทำความเข้าใจกับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของคุณ

ระบบประหยัดพลังงานของ KAESER (KESS) ช่วยลดการใช้พลังงานได้ถึง 30%

วิศวกรผู้เชี่ยวชาญของ KAESER สามารถวางแผนและออกแบบระบบอัดอากาศ ให้ตรงกับความต้องการใช้งานจริงของลูกค้าและยังคำนึงถึงการประหยัดพลังงานเป็นสำคัญ โดยใช้ ADA และ KESS

ผลลัพธ์ที่ได้คือ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลงสูงสุด 30% – และมากกว่านั้นในบางกรณี!