การตรวจวัด วิเคราะห์ และปรับปรุง

คุณภาพของกระบวนการ

เราตรวจสอบให้แน่ใจถึงคุณภาพของกระบวนการโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติของข้อมูลและการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขและป้องกัน

การตรวจวัด วิเคราะห์ และปรับปรุง

หมวดกระบวนการ “การตรวจวัด วิเคราะห์ และปรับปรุง” ประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ ขององค์กรที่อธิบายถึงวิธีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ กำหนดคุณภาพของกระบวนการภายในองค์กร ปรับปรุงวิธีการวัดความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และท้ายที่สุด วิธีการที่เราตรวจสอบ วัดผล และวิเคราะห์นโยบายด้านพลังงานของเราในระยะเวลาตามที่จัดกำหนดการไว้

คุณภาพผลิตภัณฑ์

เราตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยวางแผนการตรวจสอบที่จำเป็นตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยการตรวจสอบชิ้นส่วนที่ผลิต ส่วนประกอบย่อยและเครื่องจักรทั้งหมดตามคำแนะนำการตรวจสอบ และท้ายสุดนี้ แต่ไม่ได้สำคัญยิ่งหย่อนไปกว่ากัน โดยการนำผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องออกจากการผลิตและส่งคืนไปยังพื้นที่ที่รับผิดชอบต่อความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

การวัดความพึงพอใจของลูกค้า

ท้ายที่สุด กระบวนการของบริษัทในการวัดความพึงพอใจของลูกค้าจะอธิบายวิธีการที่เราตรวจสอบข้อกังวลของลูกค้าและการสังเกตการณ์ผลิตภัณฑ์ รวมถึงสร้างและวิเคราะห์แบบสำรวจลูกค้า