คำแนะนำกระบวนการ

ข้อมูลต่อไปนี้อธิบายโครงสร้างการจัดทำเอกสารของเรา แม้ว่ากระบวนการพัฒนาจะมีผลบังคับใช้กับ Coburg (เยอรมนี) และ Gera (เยอรมนี) เท่านั้น

คำแนะนำกระบวนการแบ่งออกเป็นสี่หมวดหมู่

  1. กระบวนการจัดการ – ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารอาวุโส
  2. ขั้นตอนการสนับสนุน – การจัดการทรัพยากร
  3. กระบวนการหลัก – การผลิตที่คำนึงถึงเป้าหมายด้านคุณภาพ (Product Realisation)
  4. การตรวจวัด วิเคราะห์ และปรับปรุง

แต่ละหมวดหมู่ของกระบวนการจะประกอบด้วย กระบวนการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการหลักจำนวนมาก ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการย่อย